Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy odpowiedzi na podstawowe pytania związane
z dokumentami niezbędnymi do zorganizowania pogrzebu oraz zasiłkiem pogrzebowym.  

 


*      *      *

1.   Jakie dokumenty są niezbędne do zorganizowania pogrzebu?

   Dokumenty niezbędne do zorganizowania pogrzebu:
a. Karta zgonu – dokument stwierdzający zgon wydawany przez lekarza
b. Akt zgonu – dokument wydany przez Urząd Stanu Cywilnego

   Do uzyskania aktu zgonu należny przedłożyć następujące dokumenty:
·       karta zgonu,
·       dowód tożsamości osoby zmarłej,
·       dowód tożsamości współmałżonka osoby zmarłej lub odpis skrócony aktu małżeństwa, gdy osoba zmarła pozostawała
w związku małżeńskim,
·       dowód tożsamości osoby zgłaszającej zgon,
·       pisemne zgłoszenie prokuratury albo policji, gdy okoliczności zgonu są przedmiotem postępowania tego organu.

Na życzenie osoby zlecającej zorganizowanie pogrzebu, Zakład GENITA Kurowscy zgłasza zgon w USC
i uzyskuje akt zgonu.

2.   Co to jest zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy – jest to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznane na pokrycie całości lub części kosztów pogrzebu.

3.   W przypadku czyjej śmierci przysługuje zasiłek pogrzebowy ?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:

a.  ubezpieczonego, tj. osoby podlegającej ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym,
b.  osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
c.  osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania
i pobierania,
d.  osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku
macierzyńskiego za okres po ustaniu ubezpieczenia,
e.  członka rodziny osoby wymienionej w pkt. a – d, to jest :
– małżonek ( wdowa i wdowiec ),
– dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
– inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, w tym również w ramach rodziny
zastępczej, wnuki i rodzeństwo,
– rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.


4. Jaka jest wysokość zasiłku pogrzebowego ?

   Obecnie zasiłek wynosi 4000 zł.


5. Komu wypłacany jest zasiłek pogrzebowy ?

   Zasiłek pogrzebowy wypłacany jest osobie lub instytucji, która poniosła koszty pogrzebu po śmierci osób wymienionych
w punkcie 3. Zasada wypłaty zasiłku jest następująca:
a.  członkom rodziny – zasiłek wypłacany jest w pełnej zryczałtowanej wysokości,
b.  osobom nie będącym członkami rodziny czy instytucjom – zasiłek wypłacany jest w wysokości udokumentowanej
rachunkami, nie wyżej jednak niż 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
c.  jeżeli koszty pogrzebu pokrywane są przez więcej niż jedną osobę czy instytucję, zasiłek pogrzebowy dzielony jest
proporcjonalnie do poniesionych wydatków.


6. Czy możliwe jest kredytowanie pogrzebu ?

   Koszty pogrzebu kształtują się na różnym poziomie w zależności od oczekiwań oraz indywidualnej sytuacji rodziny
organizującej pogrzeb.
Oferujemy Państwu możliwość kredytowania kosztów pogrzebu w ramach zasiłku ZUS lub KRUS.
W przypadku kosztów pogrzebu przekraczających wysokość kwoty zasiłku pogrzebowego, dokonują Państwo zapłaty różnicy
pomiędzy kosztami pogrzebu, a wysokością zasiłku.
W przypadku, gdy koszty pogrzebu są mniejsze niż kwota zasiłku, niezwłocznie po otrzymaniu zasiłku z ZUS, KRUS lub WBE,
MSWiA dokonujemy zwrotu różnicy na Państwa konto, przekazem pocztowym, przelewem bankowym lub w gotówce.

Służymy Państwu informacją oraz pomocą w przygotowaniu dokumentów i wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego
do ZUS, KRUS, WBE, MSWiA.